Ne kuadër te Programit Interreg IPA CBC Greqi-Shqipëri ,është bërë Thirrja e 4 -te ku është lançuar një buxhet prej 9 Milion Euro. Programi do të pranojë aplikimin në…